VEDTEKTER FOR
 GODTHAAB PARK BOLIGSAMEIE

Vedtatt p
å årsmøte 09.04.2018

1. Navn
Sameiets navn er Godthaab Park Boligsameie.
 


2. Eierforhold
Sameiet best
år av 56 eierseksjoner beliggende på gnr. 23, bnr. 29 i Bærum kommune. Hver seksjon består av én sameieandel i henhold til oppdelingsbegjæring tinglyst 10. november 2006. 
Seksjonseieren har enerett til bruk av:
-bolig med tilh
ørende balkong/terrasse/uteareal
-biloppstillingsplass i garasjekjeller
-bod p
å etasjeplanet eller i kjeller
alt i henhold til opprinnelig kj
øpekontrakt.

Dessuten har seksjonseierne felles bruksrett, sammen med de
øvrige eierne av eiendommen, til boligsameiets utvendige og innvendige fellesarealer.
Seksjonseierne har videre bruksrett til parkomr
ådet syd for Godthaab Helse og Rehabiliteringssenteret. Denne rettigheten er tinglyst på Rehabiliteringssenterets eiendom (gnr. 23, bnr. 3). Bruksretten er
ment
å dekke rekreasjonsformål.


3. Aldersgrense / fortrinnsrett til b
æringer  utleie - rettigheter etter arveloven
Aldersgrense / fortrinnsrett for b
æringer 
Seksjonene kan kun erverves og benyttes av personer over 45
år og med minimum 5 års botid i Bærum kommune. Dersom to personer kjøper en leilighet sammen for felles beboelse, er det tilstrekkelig at den ene personen er over 45 år og har 5 års botid i Bærum kommune på det tidspunktet bindende avtale blir inngått.
B
ærum kommune kan, etter søknad, godkjenne kjøper(e) som er så nær målgruppen som mulig, dersom kjøper(e), etter reell markedsføring, ikke lar seg oppdrive.

B
ærum kommune har unntatt 10 % av seksjonene fra ovennevnte heftelser.
Dette gjelder f
ølgende seksjonsnummer: 27, 28, 35, 36, 37 og 51.

Sameiet har, p
å konstituerende årsmøte 01.02.2007, vedtatt at alderskravet er gjeldende for alle seksjonene.

Utleie av seksjon
Seksjonene i sameiet kan kun leies ut til person(er) som har fylt 45
år på det tidspunktet bindende avtale blir inngått. Dersom to personer leier en leilighet sammen for felles beboelse, er det tilstrekkelig at den ene personen har fylt 45 år.
Dersom det foreligger s
ærlige grunner, kan styret etter skriftlig søknad gi samtykke til unntak fra alderskravet. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag.

Rettigheter etter arveloven
En person som naturlig har tilh
ørt en seksjonseiers husstand i minst to år, og som ved seksjonseiers død, får rettigheter til seksjonen etter arvelovens regler, har rett til å bli boende selv om vedkommende ikke har fylt 45 år.

Dersom det foreligger s
ærlige grunner, kan styret etter skriftlig søknad gi samtykke til unntak fra alderskravet for arvinger i rett opp- eller nedstigende linje. Samtykke kan nektes på fritt grunnlag.


4. Form
ål
Sameiets form
ål er å ivareta og koordinere fellesinteressene til seksjonseierne av eiendommen, herunder opprettholde et godt og trygt bomiljø.


5. Rettigheter og plikter
Seksjonseierne er forpliktet til
å rette seg etter sameiets vedtekter, ordensregler gitt av styret, eierseksjonsloven (LOV-2017-06-16-65), samt vedtak fattet av årsmøtet og/eller styret. For øvrig har den enkelte seksjonseier full rettslig rådighet over sin seksjon.6. Vedlikehold
Seksjonseierens plikt til
å vedlikeholde bruksenheten

Innvendig vedlikehold av bruksenhetene, nevnt i pkt. 2, p
åhviler den enkelte seksjonseier fullt ut for egen regning.

Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som
a)
inventar

b)
utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker

c)
apparater, for eksempel brannslukningsapparat

d)
skap, benker, innvendige d
ører med karmer

e)
listverk, skillevegger, tapet

f)
gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk

g)
vegg-, gulv- og himlingsplater

h)
r
ør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller
inntakssikring

i)
vinduer og ytterd
ører.    
Seksjonseieren skal vedlikeholde v
åtrom slik at lekkasjer unngås.
Seksjonseieren skal rense sluk og holde avl
øpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.
Vedlikeholdsplikten omfatter ogs
å nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt i annet, tredje og fjerde ledd, men ikke utskifting av sluk, vinduer og ytterdører.
Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, b
ærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.
Vedlikeholdsplikten omfatter ogs
å utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.

Vedlikeholdet skal utf
øres forsvarlig slik at det ikke er risiko for eller oppstår skade eller ulempe for de andre seksjonseierne.
P
åførte skader er vedkommende seksjonseier eller de som seksjonseieren har gitt adgang til eiendommen ansvarlig for å utbedre for egen regning.

Ved manglende vedlikehold hos seksjonseier, kan styret, etter tre m
åneders varsel, la dette utføres for seksjonseiers regning.

Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til
å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskifting, etter denne paragrafen. Denne plikten gjelder selv om vedlikeholdet skulle ha vært utført av den tidligere seksjonseieren.
For
øvrig refereres det til eierseksjonsloven § 32.


Sameiets plikt til
å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.

Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner, forsvarlig ved like.
For
øvrig refereres det til eierseksjonsloven § 33.


7. Felleskostnader
Felleskostnader er utgifter ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte bruksenhet, herunder kommunale avgifter til vann og avl
øp, bygningsforsikring, kostnader til indre og ytre drift og vedlikehold av fellesarealer, lys og oppvarming av fellesarealer, utgifter til rengjøring, vedlikehold av grøntanlegg, snømåking, leie/drift av gasstank, kostnader til forretningsførsel, styrehonorar og lignende.

Eiendommens felleskostnader deles i henhold til seksjonseierbr
økensameiebrøken, med unntak av det som knytter seg til den enkelte bruksenhet.
Den enkelte seksjonseier skal betale et
á konto beløp fastsatt av seksjonseierne på årsmøtet til dekning av sin andel av felleskostnadene. Á konto beløpet kan også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen, dersom årsmøtet har vedtatt en slik avsetning.

Et eventuelt overskudd skal ikke tilbakebetales, men skal hensyntas ved fastsettelse av
á konto beløp for neste periode.


8. Ansvar utad
For seksjonseiernes felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte seksjonseier i forhold til sin seksjonseierbr
øksameiebrøk.


9. Panterett for seksjonseiernes forpliktelser
For krav mot en seksjonseier som f
ølger av sameieforholdet, herunder krav om dekning av felleskostnader, har de øvrige seksjonseierne lovbestemt panterett i den aktuelle seksjonseiers seksjon, tilsvarende to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet da tvangsdekning ble besluttet gjennomført, jfr. eierseksjonsloven § 31.


10. Innkalling til
årsmøte
Årsmøtet, som er sameiets øverste myndighet, skal holdes én gang i året innen utgangen av apriljuni.

Innkalling til
årsmøtet skal skje skriftlig til medlemmene med varsel på minst åtte dager, høyst 20 dager. Ekstraordinært årsmøte kan likevel, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist som likevel skal være minst 3 dager.
Som skriftlig regnes ogs
å elektronisk kommunikasjon.

Senest en uke f
ør ordinært årsmøte skal styrets årsberetningårsrapport, regnskap og eventuell revisjonsberetning sendes ut til alle seksjonseierne med kjent adresse. Dokumentene skal også være tilgjengelige på årsmøtet.

Styret skal varsle seksjonseierne om siste frist for innlevering av saker som
ønskes behandlet. Skal et forslag, som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall, kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

Blir det ikke innkalt til et
årsmøte som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak på årsmøte, kan en seksjonseier, et styremedlem eller forretningsfører kreve at skifteretten snarest, og for seksjonseiernes felles kostnad, innkaller til årsmøtet.


11. Ordin
ært årsmøte
a) Alle seksjonseierne har rett til
å delta i årsmøtet med forslags-, tale- og stemmerett. seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten anses å gjelde førstkommende årsmøte, med mindre annet fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake.

b) P
å årsmøtet har hver seksjon én stemme. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

c) Alle seksjonseier kan velges til verv i sameiet.
  En seksjonseier kan nekte gjenvalg den påfølgende periode. Fraværende seksjonseier kan velges dersom de har gitt skriftlig samtykke.

d) Seksjonseier kan stemme ved skriftlig og datert fullmakt som leveres m
øtelederen før åpningen av møtet. Ingen kan være fullmektig for mer enn to seksjonseier.
e) Ordin
ært årsmøte skal behandle:
1. Styrets
årsberetning årsrapport
2. Sameiets regnskap for foreg
ående år
3. Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer
4. Valg av revisor og fastsettelse av dennes godtgj
ørelse
5. Beslutte vedlikeholds- og reparasjonsarbeider som ikke kan karakteriseres som normalt
årlig vedlikehold, samt iverksette påkostninger av eiendommen
6. Budsjett
7. Andre saker som nevnt i innkallelsen

Årsmøtet kan bare treffe beslutning om saker som er angitt i innkallelse.


12. Ekstraordin
ært årsmøte
Ekstraordin
ært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst ti prosent av seksjonseierne krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Krav om ekstraordinært årsmøte fra seksjonseierne må fremsettes skriftlig til styrets formann.


13. Styret
a. Sameiet skal ha styre best
ående av minst 3 medlemmer og 1 varamedlem som velges blant seksjonseierne på årsmøtet. Styrets leder velges særskilt. Leder velges for 1 år og styre- og varamedlemmer for 2 årStyrets medlemmer tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet bestemmer noe annet. Tjenestetiden opphører ved avslutningen av det ordinære årsmøtet i det år tjenestetiden utløper. Styret konstituerer seg selv.

b.
 Styret forestår den daglige drift av sameiets eiendom i samsvar med eierseksjonsloven, sameiets vedtekter og årsmøtets vedtak. Det skal føres protokoll over styrets vedtak og saker. Styrets protokoller skal sendes forretningsfører. Styret sørger for forsvarlig regnskapsførsel. Regnskapet følger kalenderåret.

c.
 Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan gjøres med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene. Sameiet forpliktes av leder og ett styremedlem i fellesskap.

d. Styret kan, dersom ordin
ær drift tilsier det, regulere seksjonseiernes innbetalinger til dekning av andel felleskostnader, med en fordeling som samsvarer med vedtektenes punkt 7.

e. Styret har fullmakt til
å ansette og avsette forretningsfører.

f. Styret fungerer som valgkomit
é, eller det kan opprette en egen valgkomité.

g. Styret plikter
å holde samtlige bygninger og eventuelt felles utstyr fullverdiforsikret.

h. Styret gis myndighet til
å utarbeide husordensregler, samt regler for felles uteareal.
14. Salg / Utleie
Ved salg og fremleie skal styret og forretningsf
ører skriftlig underrettes etter at bindende avtale er inngått, og i god tid før erverver/leietaker tar boligen i bruk, herunder om den nye eiers/leietakers alder.

Dersom en seksjonseier leier ut sin bolig skal vedkommende p
åse at leietaker oppfyller alderskravet, og at leietaker skriftlig forplikter seg til å følge sameiets vedtekter, vedtak av årsmøter og styret.
Forretningsf
ører gis rett til å avkreve ny seksjonseier et gebyr for sitt arbeid i forbindelse med eierskifte. Gebyrets størrelse skal godkjennes av styret. 


15. Vegetasjon/beplantning og vedlikehold av felles gr
øntareal. Eksisterende vegetasjon søkes bevart mest mulig. Felling av trær må ikke foretas uten styrets samtykke. Ved planting av nye trær ol. plikter den enkelte seksjonseier å ta hensyn til naboene slik at sol og utsikt m.m. ikke sjeneres.
Seksjonseiere med eksklusiv bruksrett til uteareal kan ikke sette opp gjerde, hekk eller lignende uten styrets godkjennelse. Videre p
ålegges det disse seksjonseierne at utearealene opparbeides og stelles på en forsvarlig måte.

Styret s
ørger for vedlikehold og drift av felles grøntarealet på østsiden av parkstien.


16. Oppsetting av utvendig utstyr p
å eiendommen
Oppsetting av markise og parabolantenne ol. kan kun skje etter forutg
ående vedtak av styret.


17. Tvister
Eventuelle tvister i sameieforhold avgj
øres av de ordinære domstolene. Partene vedtar eiendommens verneting som eneste verneting.
18. Kommunikasjon med seksjonseiere
Kommunikasjon mellom sameie og seksjonseiere kan skje elektronisk (med mindre seksjonseier velger
å reservere seg mot denne type kommunikasjon. Reservasjon må skje skriftlig.)
Det er seksjonseiers ansvar at forretningsf
ører og styre til enhver tid har korrekte personopplysninger, adresse og annen kontaktinformasjon.


19.
 Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)
Eierseksjonsloven (LOV-2017-06-16-65) kommer til anvendelse i den utstrekning ikke annet f
ølger av disse vedtekter.

Revidert juni 2018
Godthaab Park Boligsameie
Velkommen til Godthaab Park Boligsameie
- Et godt sted å bo -
Ambulanse: 113  
Brann: 110 
Politi: 112  
Legevakt: 0 67 80  
Asker og Bærum Brannvesen:  66 76 42 50
Vår adresse er:
Godthaab Park Boligsameie,
Edelgranveien 31- 37
1356 Bekkestua
Epost: godthaabpark@gmail.com