VI HAR ALLE ULIKE OPPGAVER OG ANSVAR

Hvem har ansvar for hva i boligselskaper? Nedenfor er det satt opp en oversikt som viser hvem som har ansvar for ulike sider av virksomheten i boligselskapet (sameiet);

STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR

Styrets oppgaver er beskrevet i eierseksjonslovens §57 hvor det heter at styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltning av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret har herunder i samsvar med §58 å treffe alle bestemmelser som ikke i loven og vedtektene er lagt til andre organer. Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret om annet ikke følger av lov, vedtak i sameiermøte eller lignende.
På denne bakgrunn skal styret kontrollere at forretningsfører utøver sin forretningsførsel på riktig måte i forhold til inngått avtale og gjeldende lover og regler. Styret eller person oppnevnt av styret skal være kontaktperson mellom forretningsfører og sameiet.

Styret innkaller til sameiermøte og sørger for at alle dokumenter er tilgjengelige i rett tid. Styret skal undertegne regnskaper og årsberetning, og sameiet vil ikke få en revisjonsberetning om ikke styret har undertegnet dokumentene. Styret skal føre styreprotokoll over sine møter og undertegne denne.

Styret skal se til at sameierne oppfyller sine forpliktelser slik de er opplistet i vedtektene og husordensreglene. Styret har plikt til å sette i verk tiltak når det vedlikeholdsmessig er nødvendig for at bygning skal holdes i hevd, og for å forhindre
ytterligere skader.

FORRETNINGSFØRERS OPPGAVER OG ANSVAR

Forretningsførerens oppgaver fremgår av avtalen som er inngått med sameiet, samt av regler i lover og forskrifter som regulerer virksomheten i sameiet.
Forretningsføreren fører regnskapene slik det er bestemt i regnskapslov og forskrifter, foretar fakturering av fellesutgifter, og kontrollerer rettidig innbetaling, purringer, inkasso, utkastelse etc etter retningslinjer fra styret. Forretningsføreren avslutter regnskapene og utarbeider årsoppgjør i samarbeide med styret.

Forretningsføreren får sine fullmakter fra styret og forretningsføreren er legitimert til å binde sameierne innenfor det saksfelt styret har myndighet til å avgjøre. Det er styret som gir forretningsføreren fullmakt.

Forretningsfører skal løpende holde oversikt over hvem som er eiere og gi nødvendige opplysninger til meglere og andre ved salg/overdragelse av boliger.

SAMEIERNES OPPGAVER OG ANSVAR

Sameierne har ansvar for å ta vare på sin seksjon i henhold til de bestemmelser som fremgår av sameiets vedtekter og husordensregler. Sameierne skal videre betale de fastsatte fellesutgiftene innenfor de tidspunkter som er bestemt, og til den bankkonto som er fastsatt. Det er viktig at alle betalinger skjer med angivelse av KID-nummer slik at innbetalingen er identifiserbar.
Sameierne er ansvarlig for å innrette seg i forhold til vedtekter og husordensregler når det gjelder forholdet til naboer og sameiet. Likeledes må fellesarealer ikke nyttes på annen måte enn det som er bestemt i gjeldende regler.

Ved fremleie skal sameieren rapportere dette til styret og forretningsfører. Henvendelser om boligene skal som hovedregel gjøres til styret. Klager skal også gjøres tll styret, og alle klager bør være skriftlige.

Revidert aug 2020
 
 
 
Godthaab Park Boligsameie
Velkommen til Godthaab Park Boligsameie
- Et godt sted å bo -
Ambulanse: 113  
Brann: 110 
Politi: 112  
Legevakt: 116 117  
Asker og Bærum Brannvesen:  66 76 42 50
Vår adresse er:
Godthaab Park Boligsameie,
Edelgranveien 31- 37
1356 Bekkestua
Epost: godthaabpark@gmail.com