Husorden (regler)

1.
Leilighetene kan bare benyttes til boligform
ål. Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlig for at de overholdes av dem som gis adgang til leiligheten. Styret har fullmakt til, på sameiets vegne, å gripe inn ved overtredelser. Henvendelser til styret om husorden skal skje skriftlig. Uoverensstemmelser bør imidlertid først søkes ordnet av de berørte partene.

2.
Det er ikke tillatt
å hensette/lagre gjenstander foran inngangsparti, i trappeoppgang/ganger, underetasjen eller i andre fellesarealer. Dette er hjemlet i brannvernloven og forskrifter til plan og bygningsloven.
Sykler skal settes p
å anvist sted.

3.
Biler skal parkeres i garasjen, bare kortvarig stopp er tillatt foran inngangene. Styret kan gi dispensasjon for eiere med spesielle behov. Gjesteplasser skal i minst mulig grad benyttes av beboerne. Den enkelte er ansvarlig for orden rundt egen garasjeplass. Reparasjon og vask av bil er ikke tillatt i garasjen.
Det er en vaskeplass p
å gjesteparkering nedenfor nr.31.  Brannfarlige arbeider må ikke utføres i garasjen.

4.
Husdyr, som hund og katt mm. er tillatt, men skal ikke v
ære til vesentlig sjenanse for andre beboere. Lufting av hund skal fortrinnsvis skje utenfor fellesarealene. Bruk av pose er påbudt, og båndregler skal følges.  

5.
 
Felles inngangsd
ører og dør/port til garasjen skal holdes låst.

6.
Banking eller risting av tepper fra terrasse, balkong eller vindu er ikke tillatt. Det samme gjelder t
øy og sengetøy mm., dersom dette kan medføre sjenanse. Tørking av tøy kan gjøres på ukedager, men bør skje med minst mulig ulempe for naboene.
Grilling med gass- eller elektrisk grill er tillatt, men det skal tas hensyn til naboene. Bruk av kull- eller engangsgrill er ikke tillatt.
 

7.
Beboerne plikter
å holde ro og orden i og utenfor leilighetene. Det skal ta tilbørlig hensyn til naboene mht. bruk av fjernsyn, radio, instrumenter mm. og ved selskapelighet. Dette gjelder særlig mellom 23.00 og 06.00. Vær oppmerksom på at selv om leilighetene er godt lydisolert, er det lytt i ganger, ved heisen og i trappeoppgangene og via terrasse/balkong dersom dørene ut er åpne. Ved spesielle anledninger, hvor man forventer en viss støy, bør naboene varsles på forhånd.

8.
Beboerne plikter
å holde rom med vannførende ledninger tilstrekkelig oppvarmet så rørene ikke fryser. Ved lengre fravær bør stoppekranen stenges.

9.
Styret skal, p
å forhånd, ha godkjent alle forandringer som vil ha innvirkning på byggets utseende. Markiser, utvendige persienner og levegger skal være av den type og farge som styret, i samråd med arkitekten, har godkjent.

10.
 
Lobbyen i nr. 33 er et fellesareal og skal ikke, uten styrets tillatelse, brukes til private arrangementer.
 
Bruk av gjesteleiligheten skal skje etter de retningslinjer som er gitt av styret.

11.
Innvendige forandringer som medf
ører inngrep i bærende konstruksjoner må ikke foretas. Større forandringer på kjøkken og bad skal meddeles styret. Rørarbeider skal utføres av autorisert firma.

12.
Reglene kan bare endres med minst 2/3 av de avgitte stemmer p
å nærmeste årsmøte. Forslag til endring skal fremlegges skriftlig for styret minst to uker før møtet.

Språklig revidert juni 2018
Godthaab Park Boligsameie
Velkommen til Godthaab Park Boligsameie
- Et godt sted å bo -
Ambulanse: 113  
Brann: 110 
Politi: 112  
Legevakt: 0 67 80  
Asker og Bærum Brannvesen:  66 76 42 50
Vår adresse er:
Godthaab Park Boligsameie,
Edelgranveien 31- 37
1356 Bekkestua
Epost: godthaabpark@gmail.com