Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Forskrifter om systematisk helse-, milj
ø- og sikkerhetsarbeid (HMS) i virksomheter (Internkontroll-forskriften) trådde i kraft 1. januar 1997. Forskriften stiller krav om at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Et internkontrollsystem er en beskrivelse av hvordan helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet skal drives.
Forskriften gjelder ogs
å boligselskaper som borettslag og sameier, også når disse ikke har ansatte. Men når det ikke er ansatte, er omfanget av HMS-kravene relativt begrensede. Det henvises til Lovdatas base på internett for tilgang til relevante lover og forskrifter.
Styret har utarbeidet en HMS-manual for sameiet. Denne finnes tilgjengelig i lobbyen.

M
ål for HMS-arbeidet.
I sameiet skal det skapes et trivelig og sikkert bo og arbeidsmilj
ø for alle beboere og ansatte hos tjenesteleverandører som utfører arbeid hos oss.
Vi skal ta vare p
å sameiets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre valg av produkter og tjenester skal ikke skade beboerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både styret, beboere og ansatte hos tjenesteleverandører skal delta aktivt i forbedringsarbeidet. Systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid skal bedre driftssikkerhet og bidra til reduserte kostnader. Sameiets installasjoner og tjenester skal oppfylle beboernes krav til kvalitet og punktlighet, både i dag og i fremtiden.

Hva er systematisk HMS-arbeide?
Internkontroll inneb
ærer at vi skal registrere, dokumentere og systematisere alt som har med HMS å gjøre. Internkontrollforskriften samler alle forpliktelsene i HMS-lovgivningen og formålet med forskriften er bl.a.:
" gi god oppl
æring til styrets medlemmer og alle sameiere slik         at det kan bli bedre oppfølging av de krav som stilles i arbeidet med helse-, miljø- og sikkerhet i sameiet 
" forbedre arbeidsrutinene og fremme arbeidsmilj
ø og sikkerhet 
" verne mot helse- og milj
øskader fra produkter, utstyr og         elektrisk anlegg
" hindre brann og branntill
øp 
" fremme vern av det ytre milj
ø mot forurensninger
" s
ørge for bedre behandling av avfall

Hva kan du gj
øre for at sameiet skal bli et trygt sted å bo?
Oppdager du skader p
å fellesanlegg, lekkasjer, hærverk, uforsvarlig lagring av søppel og avfall, eller andre forhold som kan medføre skade på person eller bygninger, så må du melde fra om dette til styret.
Innenfor din egen leilighet har du selv ansvar for kontroll og oppf
ølging av brannsikkerhet, el-sikkerhet og en del tiltak mht. vann, avløp og ventilasjon. 
Mer om HMS-arbeidet finner du i manualen.

Revidert juni 2018
Godthaab Park Boligsameie
Velkommen til Godthaab Park Boligsameie
- Et godt sted å bo -
Ambulanse: 113  
Brann: 110 
Politi: 112  
Legevakt: 116 117  
Asker og Bærum Brannvesen:  66 76 42 50
Vår adresse er:
Godthaab Park Boligsameie,
Edelgranveien 31- 37
1356 Bekkestua
Epost: godthaabpark@gmail.com